.02.08.2012

მე საბ­ჭო­თა კავ­ში­რი­დან ვარ. 37-ისა ვი­ყა­ვი, რო­ცა ეს ქვე­ყა­ნა სა­ბო­ლო­ოდ ჩა­ბარ­და ის­ტო­რი­ას. ამ ასაკ­ში უკ­ვე ხარ ის, რაც ხარ და პი­როვ­ნე­ბის არ­სე­ბი­თად შეც­ვლა ძნე­ლია. 

სრულად ნახვა ...

სა­ქარ­თვე­ლო დღეს არ არის სრულ­ყო­ფი­ლი დე­მოკ­რა­ტია: მას ხში­რად უწო­დე­ბენ "ჰიბ­რი­დულ რე­ჟიმს” ანუ ნა­ხევ­რად დე­მოკ­რა­ტი­ას თუ ნა­ხევ­რად ავ­ტოკ­რა­ტი­ას (ტერ­მი­ნის არ­ჩე­ვა თი­თო­ე­უ­ლის გან­წყო­ბა­სა და გე­მოვ­ნე­ბა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი). ამის მი­ზე­ზი ორია: ერ­თია კონ­სტი­ტუ­ცი­უ­რი წყო­ბა, მე­ო­რე - პო­ლი­ტი­კუ­რი კულ­ტუ­რა ან სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ინ­სტი­ტუ­ტე­ბის  გან­ვი­თა­რე­ბის არ­სე­ბუ­ლი დო­ნე.

სრულად ნახვა ...

დღე­ვან­დე­ლი პი­რო­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, შე­მიძ­ლია ვთქვა, რომ ჩვენ­თვის ორი­ვე ძი­რი­თა­დი სის­ტე­მა ცუ­დია: მა­ჟო­რი­ტა­რუ­ლიც და პრო­პორ­ცი­უ­ლიც. მაგ­რამ ის, რაც ახ­ლა გვაქვს – მა­თი კომ­ბი­ნა­ცია – ამ ორი­ვე­ზე უა­რე­სია. მო­ლა­პა­რა­კე­ბის ორი­ვე მხა­რე, ისევ რა­ი­მე სა­ხის კომ­ბი­ნი­რე­ბულ ვა­რი­ანტს უჭერს მხარს, ასე რომ, გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას არც ერთ შემ­თხვე­ვა­ში არ ვე­ლი.  

ძი­რი­თა­დი შე­კით­ხვა, რაც ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის გა­მო­ჩე­ნამ გა­ა­ჩი­ნა, იმას ეხე­ბა, არის თუ არა ის რუ­სე­თის კა­ცი. სა­კით­ხის ასე და­ყე­ნე­ბა სრუ­ლი­ად მარ­თე­ბუ­ლია: მი­სი ბი­ოგ­რა­ფი­აც და რუსეთ-საქართველოს უახ­ლე­სი ის­ტო­რი­აც ნამ­დვი­ლად იძ­ლე­ვა ასე­თი ვა­რა­უ­დის სა­ფუძ­ველს. ეს კი, ცხა­დია, გავ­ლე­ნას მო­ახ­დენს ჩვენს და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა­ზე ამ პერ­სო­ნა­ჟი­სად­მი.

სრულად ნახვა ...

გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია